Novosti

Upis korisnika i kompanija jahti u upisnik brodova do 30. rujna 2020.!

Uzimajući u obzir izvanredne okolnosti koje su nastupile zbog izbijanja epidemije COVID-19 zbog kojih je bila otežana komunikacija između vlasnika, korisnika i čarter kompanija kao i ograničenja u radu lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe je dalo uputu o upisu korisnika i kompanije jahti i brodica, a kojom obavještava davatelje leasinga, čarter kompanije i vlasnike plovila kako će se zahtjevi za upis korisnika i kompanija u Upisnik brodova moći podnijeti u nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije najkasnije do 30. rujna 2020. godine.

Nakon navedenog datuma, sve jahte i brodice više neće biti vidljive/dostupne/evidentirane u aplikaciji za čarter, ukoliko se podaci o vlasnicima čarter tvrtka i korisnika čarter tvrtka kao korisnika ne nadopune u Upisniku brodova.

Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu propisano je da je čarter kompanija fizička ili pravna osoba vlasnik ili korisnik plovila ili je od vlasnika ili korisnika temeljem pisanog ugovora preuzela odgovornost za upravljanje plovilom i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti koje se odnose na sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja.

Korisnik jahte odnosno brodice jest fizička ili pravna osoba koja drži jahtu, odnosno brodicu u posjedu kao vlasnik ili temeljem ugovora o zakupu ili ugovora o leasingu, s tim što se pretpostavlja dok se suprotno ne dokaže, da je korisnik jahte, odnosno brodice osoba koja je u Upisniku brodova upisana kao vlasnik.

Kompanija je fizička ili pravna osoba, koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik) ili je preuzela odgovornost od vlasnika za upravljanje brodicom ili jahtom, koja se koristi u gospodarske svrhe, sukladno odredbama Tehničkih pravila.

I kompanija i korisnik jahte odnosno brodice moraju biti upisani u Upisnik brodova. Upis korisnika u list B Upisnika brodova provodi se temeljem ugovora o zakupu. Bitni elementi ugovora o zakupu su što isti mora biti sklopljen u pisanom obliku i na hrvatskom jeziku, zakupodavatelj u ugovoru mora navesti da daje zakupoprimatelju brod na uporabu, uz plaćanje zakupnine, a radi obavljanja plovidbene djelatnosti.

Ukoliko ne postoji zakup jahte ili brodice, upis kompanije obavlja se najčešće na način da se odnos vlasnika i čarter kompanije uređuje ugovorom o poslovnoj suradnji. U takvim ugovorima kao sastavni dio trebala bi se nalaziti odredba kojom vlasnik prenosi odgovornost za upravljanje čarter kompanijom. Ako ugovor nema takvu odredbu, uz ugovor se može priložiti i posebna pisana izjava vlasnika u kojoj izjavljuje da je prenio upravljanje jahtom ili brodicom na treću osobu kao kompaniju. Takav ugovor odnosno izjavu nije potrebno ovjeriti.

 

Vesna Ivić-Šimetin

Direktorica HUP Regionalnog ureda Split

Direktorica HUP Udruge nautičkog sektora